Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

Вътрешноинтитуционални проекти

 1. Растем здрави и силни – провеждане на утринна гимнастика, педагически ситуации, следобедно раздвижване. 2022-2023 учебна година
 2. Запознаване на младите педагози с народните игри на странджанския регион. 2022-2023 учебна година
 3. Споделен опит – провеждане на педагогически ситуации от старши учители по всички образователни направления – практика и теория. 2023-2024 учебна година

Регионални проекти

 1. Дейности по проектаОбщинска програма „Четири годишни времена за здравето на нашите деца“
 2. Общинска програма „Родители доброволци в помощ на учителите в детската градина“
 3. Общинска програма „Детска градина на открито“
 4. Програмата за здравословно хранене на Община Бургас
 5. Програма на Община Бургас „Адаптация в детската градина. Щастливо дете – щастливо семейство”
 6. Програма по Краезнаие на Община Бургас „Моят град Бургас” в 3-тите и 4-тите групи
 7. Програма на Община Бургас „Заедно за образованието“
 8. Общинска програма „Прочети ми приказка“
 9. Проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“, по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – 0015-C01 „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.  

Национални проекти

1.Национална Програма „Учим за гората” на Фондацията за Екологично образование – Българско движение «Син флаг». Прект «Големият лов на растенията»
2.Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,
3.Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
4.Национална програма „Успяваме заедно“ в Модул 2 „Иновативна детска градина“ Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ е одобрена по Проект „Активни и комуникативни – развитие на детската реч в ПУВ чрез ФВ, спорт и обучение на открито“.
5.Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Дейност 2
6. Пилотния проект за европейска гаранция на детето в България, финансиран от УНИЦЕФ. Включени сме в Компонент3: Приобщаващо предучилищно образование. Проект „Гаранция за детето“ в България (Фаза III от Подготвителното действие на Европейската Комисия).
7. Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ МОСВ и ПУДООС „Обичам природата - и аз участвам“ - ПРОЕКТ „ЕКО ЗОНА НА ОТКРИТО“
8. Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. /деца със СОП и надарени деца/
9. Проект за предоставяне на средства по ФВС по 129 ПМС
10. Национална програма „Хубаво е в детската градина“ 2023 Проект на ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ „Творчески активни за комуникация чрез музика, физическо възпитание и изобразително изкуство“.

ФИЛМ за дейностите по проекта


11. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
12. Проект BG05SFPR001-1.003 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ по програма „Образование“2021-2027

13. Национална програма „Успяваме заедно“ Модул 2 „Иновативна детска градина“. Проект на ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ „Активни и комуникативни – развитие на детската реч в предучилищното възпитание чрез физическо възпитание, спорт и обучение на открито“ учебна 2020-2021 година

 Вестник по проекта     Книга по проекта

Международни проекти

Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" работи по Международен проект на Син флаг "Да се храним разумно" през 2015 и 2016 година.

Дейности по проекта

 Информация за проекта:

Българско движение „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“, разработи заедно с партньорите си от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта проект на тема "Да се храним разумно! - глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 - 2020г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.

Българско движение "Син флаг"

 

       

Книжка "Историята на семийство Мравчеви"