Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

 

Дневен режим на групите за учебната 2023-2024

Извадка от Правилник на ДГ "Ханс Кр. Андерсен"

Адаптация на детето към детската градина

Държавни образователни стандарти

 

smile В Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" се провежда "Час за родителя" всяка сряда от 13.00 до 14.00 часа

Това са моментите, когато можем да разговаряме за индивидуалните особености, резултати от проведена диагностика, адаптация на детето Ви към средата в групата и ще имате възможност да зададете въпроси, отнасящи се за детето и детската градина.

Моля, уговорете предварително Вашата среща с учителите в групата.

 

smile Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" работи с електронен дневник. Всеки родител има възможност за достъп до електронния дневник на адрес https://api.edg.bg/parentregistration/. След направена регистрация, родителят има достъп до информация за детето си: присъствия, отсъствия, учебен материал, календар на групата. От профила си родителят може да подава и електронни декларации за отсъствието на детето по семейни причини.

 

smile В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017 г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:
1. Считано от 02.05.2017 г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски добавки.
2. Информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН.
3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.
Този нормативен акт отменя задължението детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки, както и в началото на учебната година за записаните деца.