Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

 ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Тема на квалификационната форма Обучаваща институция Дата на провеждане Организационна форма на обучение Финансирал квалификацията Име на обучавания
1 Обучения за работа с дете и ученик по конкрутен случай, за определяне на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, за прилагане на стандарти в логопедичнат работа   16.09-18.09.2022 присъствена Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" Илияна Даева
2 Документооборот и архивиране на документите в структурите на образованието - училищата и детските градини  Тренинг фактори / Ивентиво ЕООД 18.10.2022 он-лайн ДГ "Х. Кр. Андерсен" Нели Вълчанова
3 Обучение за учители по краезнание Център "Интерактивно обучение" ЕООД 22-23.10.22 присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" Преслава Пипева и Галина Праматарова
4 Ораф Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение Даниела Видева 23.10.2022   ДГ "Х. Кр. Андерсен" Катя Плачкова
5 Тялото като музикален инструмент-усъвършенстване на координацията и комуникацията, и социализацията на деца Продивайн ЕООД 26.11.2022 присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" Катя Плачкова
6 Обучение по първа психологическа помощ и практики, съобразени с травмата, при малки деца и лицата полагащи грижи за тях Уницеф 10-11.11.22 присъствена   Милена Стефанова и Румяна Свирецова
7 "Иновативно дигитално образование" ЦРЧР София 18.11.22 присъствена Еразъм + Катя Плачкова и Дияна Ичева
8 Методика за обучение по Безопасност на движението по пътищата. (Първа долекарска помощ) Център Щастие - ЕООД 05.12.2022 присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" 30 учителя, директор и зам.директор
9 Родителите и детската градина - между взаимните очаквания и споделената отговорност ДИПКО - Варна 09.12.2022 присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" 10 учители
10 Обучения на пед.спец. За диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учниците, на които се предоставя доп.подкерпа, за оценяване на текущия годишен напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата м-у ресурсните учители, др. пед. спец. и помощниците на учителя. МОН - НЦПКПС 30.01-01.02.2023 присъствена Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" Пепа Колева и Преслава Пипева
11 Превенция на отпадането от училище и детска градина ПУ "Паисий Хилендарски"  06.02-08.02.2023  присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" Директор
12 Развитие на позитивна култура в образователната организация ПУ "Паисий Хилендарски"  01.02.2023 присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" Директор
13 Национална среща на предучилищното образование СРСНПБ 12.03-14.03.2023 присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" Директор
14 3-та национална конференция SMART STEM  EduTechFlag 13-15.04.23 присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" Александра Козарева
15 Формиране на умения за работа в екип в детската градина СНЦ Образование и технологии 03-04.06.2023 присъствена ДГ "Х. Кр. Андерсен" целия педагогически персонал - 32 човека

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Тема на квалификационната форма Обучаваща институция Дата на провеждане Организационна форма на обучение Финансирал квалификацията Име на обучавания
1 Краезнание ЦПРЛ - Бургас 09.09.2021 Семинар ЦПРЛ-Бургас Станка Радева и Петя Врешкова
2 One-book - работа с електронен дневник Onebook 14.09 и 16.09 On-line обучение безплатно Администрация и педагогически персонал
3 Методика за прилагане на интрумент за интегрирана оценка на потребностите и ресурсите на дете в риск РУО Бургас 23.09.2021 електронна среда РУО Станка Радева, Нели Вълчанова, Галя Ставрева, Илияна Димитрова, Събина Стойкова
4 Приложими техники от музикотерапията за стимулиране на концентрацията и креативността, подпомагане на себеизразяването и комуникацията Продивайн ЕООД 26.09.21 On-line обучение ДГ "Ханс Кр. Андерсен" Катя Плачкова
5 Практически аспекти при приложение на скрининг  и обратна връзка към родителите Уницеф 04.10.2021 Уебинар Уницеф Директор
6 Ефективно взаимодействие в рамките на екипа за подкрепа на личностно развитие Карин дом 12.10 и 26.10.21 Уебинар Уницеф учители
7 Обучение на неп.п-л и др. Заинтересовани страни за вкл. В обученията по Методика за работа на непедагогически п-л с родители от уязвимигрупи и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието "детска градина-семейство"   27.09-01.10.21 присъствено АПСПО Калинка Димова
8 Обучение за приложение и разчитане на резултатие от скрининг теста при три годишни деца Уницеф 1-10.11 и 2-17.11 On-line обучение Уницеф Десислава Господинова и учителите за Скрининг
9 Четвърта педагогическа конференция „Клъстери и иновации в образованието“ Доклад на тема: „Процес на контрол и оценка на постиженията на децата по математика в четвърта възрастова група“.   30.10 – 01.11.2021 г     Марияна Димитрова
10 Практически обучения за директори на образователни институции НЦПКПС 23.11.21 Дистанционно НЦПКПС Директор
11 Допълваща и алтернативна комуникация Уницеф 15.12.21 присъствено Уницеф педагогич. Специалисти ЕПЛР
12 Пролетна академия на СРСНПБ Синдикат на директорите 08.05-10.05.22 присъствено ДГ "Ханс Кр. Андерсен" Директор
13 Методическа подкрепа на родители, учители и специалисти РЦПППО 04.05.2022 присъствено Уницеф Членовете на ЕПРЛ
14 Разработване на спец. Методика за допълнително обучение по БЕЛ за деца от предучилищна възраст   27-29.05.2022 присъствено АПСПО Румяна Бакаова и Милена Стефанова
15 Нервноразвитийни разстройства РЦПППО 13.06.2022 присъствено Уницеф Членовете на ЕПРЛ
16 Прилагане на инструмент за идентифициране на мерки на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск ОП НОИР Подкрепа за приобщаващо образование 17-19.06.22 присъствено ППО Димка Василева