Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

отличия

eTwinning School 2021-2022

отличия

eTwinning School 2022-2023

отличия

Eco Schools

отличия

UNICEF за всяко дете

О Б Я В Л Е Н И Е

ДЕТСКА ГРАДИНА „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“

БУРГАС

 

Във връзка с „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“  (Фаза III от Подготвителното действие на ЕК), Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ обявява прием на документи за подбор на персонал в детската градина.

Обща цел на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът и използването на интегрирани услуги за деца с увреждания и деца, живеещи в семейства в уязвимо положение в област Бургас.

Специфична цел на проекта е създаване на приобщаваща среда с фокус върху децата със специални потребности, подкрепа за приобщаващо предучилищно образование чрез допълване на екипите за подкрепа на личностното развитие, подкрепа и въвличане на родители за подкрепа на процеса на приобщаващо образование.

Дейностите на проекта ще се реализират в Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ от гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 71 и ще бъдат насочени към деца и семейства от уязвими общности в област Бургас.

Целева група по проекта са деца с увреждания и други деца със специални потребности, деца живеещи в семейства в уязвимо положение.

 

 1. Работодател: Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас
 2. Място на работа: Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 71
 3. Позиция за която се обявява подбор: Ресурсен учител, код по НКПД 2352 5002

 

 

 1. Основни функции на ресурсния учител:
 • определяне на конкретните образователни цели за децата с обучителни затруднения и специални потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя в детската градина и участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация с оглед постигането на образователните цели;
 • прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата;
 • ефективно използване на дигиталните технологии;
 • оценяване напредъка на децата за придобиване на компетентностите, определени в ДОС за предучилищното образование като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по съответните образователни направления;
 • анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата;
 • допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата за пълноценно включване в образователната и социалната среда;
 • сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни;
 • подготовка на подходящи ресурси за оценяване на знанията и уменията на децата по съответните направления;
 • участие в разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията;
 • опазване на живота и здравето на децата;
 • провеждане на консултации с деца и родители;
 • създаване на институционална култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 • определяне на конкретните образователни цели за децата със специални образователни потребности за всяка форма на педагогическо взаимодействие съвместно с учителите в детската градина;
 • участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация, базирана на преподаване за придобиването на ключови компетентности от децата;
 • съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата със специални образователни потребности в образователния процес;
 • осъществяване на индивидуална и групова работа с деца със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа;
 • консултиране на учители относно спецификата при овладяване на знания и формиране на умения от децата със специални образователни потребности;
 • подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподготовката му;
 • участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на деца;
 • подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за развитие на умения у детето в домашната среда;
 • взаимодействие с другите педагогически специалисти във връзка с постигане на резултати за децата;
 • консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа;
 • участие в изготвяне на плана за подкрепа;
 • участие в прегледа на напредъка на децата със специални образователни потребности;
 • незабавно информиране на дирекция „Социално подпомагане“ /отдел „Закрила на детето“, Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи в случай за дете, което се нуждае от закрила по повод изпълнение на служебните си задалажения, дори и да е обвързано с професионална тайна.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • длъжността „Ресурсен учител“ се заема от лица, придобили висше образование и професионална квалификация „учител“ съгласно т. 10.1, приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности;
 • познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния български език;
 • познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични
 • заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени дарби;
 • познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане,
 • подбор и преценка на полезността на информация от различни източници;
 • познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.
 • познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на децата;
 • отчита особеностите на децата/учениците в групата;
 • подбира и прилага иновативни методи и използва подходящи средства и материали за самоподготовка и при реализиране на възпитателната дейност;
 • съдейства за възпитанието, развитието и изявата на личностния потенциал на всяко дете
 • осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите;
 • приобщава родителите на деца с обучителни трудности или в неравностойно положение за постигането на образователните цели, подкрепя ги и поощрява усилията им за справяне с различни социални проблеми
 1. Изискване за професионален опит: 2 години
 2. Вид правоотношение: С одобреният кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност до 06.2022 година.
 3. Работно време: пълен работен ден – 8 часа по КТ, 25 часа седмично ЗНП
 4. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление в свободен текст до Директора Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;
 • автобиография/ CV;
 • мотивационно писмо;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • декларация за лични данни за съгласие по Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец);
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит -  трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

 Място и срок за подаване на документите:

адрес: гр. Бургас, ул. ул. „Поп Грую“ № 71, от 08.00 ч. до 16.30 ч. до 18.03.2021 г., включително.

Интервю с допуснатите ще се проведе на 23.03.2021 г.

Телефон за контакти: 056/832078 и 056/812078

Лице на контакт: Даниела Атанасова– Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас

Забележка:

1) Списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора ще се изнасят на информационното табло в администрацията на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас,  ул. "Поп Грую" № 71.

2) Всеки кандидат ще бъде уведомен и на посочения от него телефон и/или  имейл адрес относно допускането/недопускането до събеседване, датата и часа на провеждане на събеседването и крайния резултат от извършения подбор за обявената позиция.     

 

 

Днес децата от Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" посрещнаха Баба Марта. Много се зарадваха и я поздравиха с песни и стихотворения. Тя им пожела да са здрави и засмени. Всички групи в детската градина бяха украсени с прекрасни мартеници, направени от децата и техните родители. 

Снимки ТУК

В седмицата от 15 до 19 февруари 2021 г. децата от Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ отбелязаха 148 години от обесването на Апостола на Свободата Васил Левски.

Будните родолюбци цитираха стихотворения, пяха песни, участваха във викторина и показаха, колко много знаят и уважават този Български символ.

Бъдещите първокласници от ПГ (6 г.) Г група посетиха паметника на Апостола в Морска градина Бургас и положиха цветя.

 Снимки ТУК

До родителите на деца от подготвителни 5 и 6 годишни групи.
 
Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Бургас, с разрешение на Министъра на образованието и науката, съгласно § 1, ал. 2 и 3 от Наредбата за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.), се увеличават дните на отсъствията по семейни причини на децата в задължителна предучилищна възраст на територията на Община Бургас, считано от 15.02. до края на месец февруари.

Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ е одобрена по Проект Подкрепа за приобщаващо образование финансиран от финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът дава възможност децата детската градина да продължат да развиват своя потенциал в иновативна, модерна и подкрепяща среда. Той е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на децата, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други).  Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детската градина.

 

Уважаеми родители, 

съгласно изменения и допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, в сила от 01.01.2021 г., таксите за посещение на детска градина са изменени.

Извадка от Наредбата, касаеща таксите за детски градини може да видите 

ТУК

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

info-200277@edu.mon.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078