Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ е одобрена по Проект Подкрепа за приобщаващо образование финансиран от финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът дава възможност децата детската градина да продължат да развиват своя потенциал в иновативна, модерна и подкрепяща среда. Той е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на децата, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други).  Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детската градина.