Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

НИЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

СМЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ЩАСТЛИВИ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ДЕЦА

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

Два поредни дни на 28 и 29.04.2021 г. децата от ПГ (5 г.) и ПГ (6 г.) посетиха най-новата атракция в град Бургас - Научен център "ПланетУм". Той се помещава в сградата на Морска гара - Бургас и е място за малки и големи откриватели, жадни за знание. По забавен начин и в експериментална среда децата откриха в Научния център отговори на сложни въпроси и любопитни факти от областта на точните науки, технологиите, подводната археология и астрономията. 20-те образователни инсталации имат за цел да разкрият необятния и интересен свят на точните науки, като всяка от тях носи отделно научно съдържание и провокира и малки, и големи да изпитат своите знания и умения.

Децата се забавляваха, състезаваха, възхищаваха, бяха развълнувани и щастливи.

Снимки ТУК

За поредна година Община Бургас организира дни на здравословното хранене в детските градини в Бургас. Темата на тази година бе "Великденски празници". Децата от Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" проведоха мероприятията в следния график:

26.04.2021 г.

І възрастова група

Практически ситуации

Тема: Великденска салата

27.04.2021 г.

ІІ възрастова група

Беседа и посещение на пазар

Тема: Великденски пролетен пазар

28.04.2021 г.

ІІІ възрастова група

Практически ситуации

Тема: От зрънцето към хляба

29.04.2021 г.

ІV възрастова група

Украса на яйца с природни материали

Тема: Великденска кошничка

Всички снимки от мероприятието може да видите в нашата фейсбук страница:

Детскаградина Ханс Кр. Андерсен 

#Великден #Хранисездравословно

Уважаеми родители,

На 07.05.2021 г. се обявяват резултатите от първо класиране на елетронния прием в детските градини в гр. Бургас

От 10.05 до 17.05.2021 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си, детето им да бъде записано в Детска градина "Ханс Кр. Андерсен".

В условията на извънредна епидемиологична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще се извършва по телефон и електронна поща, за което е необходимо да направите следното:

- на 07.05.2021 г. - да проверите, дали името на детето Ви е в списъка на приетите деца;

- до 09.05.2021 г. - служителите на детската градина ще засекат данните в талона с данните, които ще получат от дирекция ГРН, от една страна и данните за посочените преференции, от друга;

- до 09.05.2021 г. - ако данните са верни, ще получите на пощата, която сте посочили, бланка-декларация за записване в детската градина;

- от 10.05 до 17.05.2021 на телефон 0882110130 и 056/816322 трябва да потвърдите желанието си за записване в детската градина като съобщите личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/;

- от 10.05 до 17.05.2021 г. след потвърждаване по телефон трябва да върнете на пощата на детската градина /Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./ попълнена и подписана декларация-бланка за записване /разпичатана и сканирана/, копие от акта за раждане /сканиран/, както и сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон /ако има такива/;

Молим, при изпращане на електронното писмото, да посочвате в раздел Относно/Тема, че изпращате документи за записване на дете и да изпишете името на детето.

 

ВАЖНО: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите трябва да представят в Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

Декларация записване

Документи за постъпване в детска градина

 

 

На 16 април 2021 г. за четвърта поредна година Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас организирха викторина по английски език. Тя е част от образователните дейности по реализиране на Програмата за ранночуждоезиково обучение по английски език на Община Бургас и е под наслова „HAPPY GREEN PLANET“.

Децата от ПГ (6 г) Г показаха и познания, свързани с екологичното възпитание и положително отношение към природата. Участието им във викторината допринесе за повишаване на интереса им към чужди езици и увереността на децата в занятията по английски  език, като им се даде възможност да демонстрират усвоените знания и умения.           

Викторините се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 Снимки ТУК

О Б Я В Л Е Н И Е

ДЕТСКА ГРАДИНА „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“

БУРГАС

 

Във връзка с „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“  (Фаза III от Подготвителното действие на ЕК), Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ обявява прием на документи за подбор на персонал в детската градина.

Обща цел на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът и използването на интегрирани услуги за деца с увреждания и деца, живеещи в семейства в уязвимо положение в област Бургас.

Специфична цел на проекта е създаване на приобщаваща среда с фокус върху децата със специални потребности, подкрепа за приобщаващо предучилищно образование чрез допълване на екипите за подкрепа на личностното развитие, подкрепа и въвличане на родители за подкрепа на процеса на приобщаващо образование.

Дейностите на проекта ще се реализират в Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ от гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 71 и ще бъдат насочени към деца и семейства от уязвими общности в област Бургас.

Целева група по проекта са деца с увреждания и други деца със специални потребности, деца живеещи в семейства в уязвимо положение.

 

 1. Работодател: Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас
 2. Място на работа: Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 71
 3. Позиция за която се обявява подбор: Ресурсен учител, код по НКПД 2352 5002

 

 

 1. Основни функции на ресурсния учител:
 • определяне на конкретните образователни цели за децата с обучителни затруднения и специални потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя в детската градина и участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация с оглед постигането на образователните цели;
 • прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата;
 • ефективно използване на дигиталните технологии;
 • оценяване напредъка на децата за придобиване на компетентностите, определени в ДОС за предучилищното образование като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по съответните образователни направления;
 • анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата;
 • допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата за пълноценно включване в образователната и социалната среда;
 • сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни;
 • подготовка на подходящи ресурси за оценяване на знанията и уменията на децата по съответните направления;
 • участие в разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията;
 • опазване на живота и здравето на децата;
 • провеждане на консултации с деца и родители;
 • създаване на институционална култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 • определяне на конкретните образователни цели за децата със специални образователни потребности за всяка форма на педагогическо взаимодействие съвместно с учителите в детската градина;
 • участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация, базирана на преподаване за придобиването на ключови компетентности от децата;
 • съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата със специални образователни потребности в образователния процес;
 • осъществяване на индивидуална и групова работа с деца със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа;
 • консултиране на учители относно спецификата при овладяване на знания и формиране на умения от децата със специални образователни потребности;
 • подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподготовката му;
 • участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на деца;
 • подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за развитие на умения у детето в домашната среда;
 • взаимодействие с другите педагогически специалисти във връзка с постигане на резултати за децата;
 • консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа;
 • участие в изготвяне на плана за подкрепа;
 • участие в прегледа на напредъка на децата със специални образователни потребности;
 • незабавно информиране на дирекция „Социално подпомагане“ /отдел „Закрила на детето“, Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи в случай за дете, което се нуждае от закрила по повод изпълнение на служебните си задалажения, дори и да е обвързано с професионална тайна.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • длъжността „Ресурсен учител“ се заема от лица, придобили висше образование и професионална квалификация „учител“ съгласно т. 10.1, приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности;
 • познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния български език;
 • познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични
 • заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени дарби;
 • познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане,
 • подбор и преценка на полезността на информация от различни източници;
 • познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.
 • познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на децата;
 • отчита особеностите на децата/учениците в групата;
 • подбира и прилага иновативни методи и използва подходящи средства и материали за самоподготовка и при реализиране на възпитателната дейност;
 • съдейства за възпитанието, развитието и изявата на личностния потенциал на всяко дете
 • осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите;
 • приобщава родителите на деца с обучителни трудности или в неравностойно положение за постигането на образователните цели, подкрепя ги и поощрява усилията им за справяне с различни социални проблеми
 1. Изискване за професионален опит: 2 години
 2. Вид правоотношение: С одобреният кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност до 06.2022 година.
 3. Работно време: пълен работен ден – 8 часа по КТ, 25 часа седмично ЗНП
 4. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление в свободен текст до Директора Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;
 • автобиография/ CV;
 • мотивационно писмо;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • декларация за лични данни за съгласие по Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец);
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит -  трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

 Място и срок за подаване на документите:

адрес: гр. Бургас, ул. ул. „Поп Грую“ № 71, от 08.00 ч. до 16.30 ч. до 18.03.2021 г., включително.

Интервю с допуснатите ще се проведе на 23.03.2021 г.

Телефон за контакти: 056/832078 и 056/812078

Лице на контакт: Даниела Атанасова– Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас

Забележка:

1) Списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора ще се изнасят на информационното табло в администрацията на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас,  ул. "Поп Грую" № 71.

2) Всеки кандидат ще бъде уведомен и на посочения от него телефон и/или  имейл адрес относно допускането/недопускането до събеседване, датата и часа на провеждане на събеседването и крайния резултат от извършения подбор за обявената позиция.     

 

 

Днес децата от Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" посрещнаха Баба Марта. Много се зарадваха и я поздравиха с песни и стихотворения. Тя им пожела да са здрави и засмени. Всички групи в детската градина бяха украсени с прекрасни мартеници, направени от децата и техните родители. 

Снимки ТУК

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

cdg2@abv.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078