§  Документи за постъпване в детска градина 

§  СТРАТЕГИЯ

§  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

§  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организиране на дейността на ДГ в периода на извънредна епидемична обстановка

§  ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие и споделена отговорност

§  МЕТОДОЛОГИЯ за организиране на дейностите в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на Община Бургас по време на извънредна епидемиологична обстановка

§  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на документ

§  ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие по семейни причини

§  ЗАЯВЛЕНИЕ за изписване от ДГ

§  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ДГ при COVID-19

§  ПРАВИЛНИК за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

§  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

§  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

§  ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА

§  УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено задължително предучилищно образование

§  План БДП