Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

О Б Я В Л Е Н И Е

ДЕТСКА ГРАДИНА „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“

БУРГАС

 

Във връзка с „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“  (Фаза III от Подготвителното действие на ЕК), Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ обявява прием на документи за подбор на персонал в детската градина.

Обща цел на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът и използването на интегрирани услуги за деца с увреждания и деца, живеещи в семейства в уязвимо положение в област Бургас.

Специфична цел на проекта е създаване на приобщаваща среда с фокус върху децата със специални потребности, подкрепа за приобщаващо предучилищно образование чрез допълване на екипите за подкрепа на личностното развитие, подкрепа и въвличане на родители за подкрепа на процеса на приобщаващо образование.

Дейностите на проекта ще се реализират в Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ от гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 71 и ще бъдат насочени към деца и семейства от уязвими общности в област Бургас.

Целева група по проекта са деца с увреждания и други деца със специални потребности, деца живеещи в семейства в уязвимо положение.

 

 1. Работодател: Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас
 2. Място на работа: Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 71
 3. Позиция за която се обявява подбор: Ресурсен учител, код по НКПД 2352 5002

 

 

 1. Основни функции на ресурсния учител:
 • определяне на конкретните образователни цели за децата с обучителни затруднения и специални потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя в детската градина и участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация с оглед постигането на образователните цели;
 • прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата;
 • ефективно използване на дигиталните технологии;
 • оценяване напредъка на децата за придобиване на компетентностите, определени в ДОС за предучилищното образование като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по съответните образователни направления;
 • анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата;
 • допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата за пълноценно включване в образователната и социалната среда;
 • сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни;
 • подготовка на подходящи ресурси за оценяване на знанията и уменията на децата по съответните направления;
 • участие в разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията;
 • опазване на живота и здравето на децата;
 • провеждане на консултации с деца и родители;
 • създаване на институционална култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 • определяне на конкретните образователни цели за децата със специални образователни потребности за всяка форма на педагогическо взаимодействие съвместно с учителите в детската градина;
 • участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация, базирана на преподаване за придобиването на ключови компетентности от децата;
 • съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата със специални образователни потребности в образователния процес;
 • осъществяване на индивидуална и групова работа с деца със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа;
 • консултиране на учители относно спецификата при овладяване на знания и формиране на умения от децата със специални образователни потребности;
 • подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподготовката му;
 • участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на деца;
 • подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за развитие на умения у детето в домашната среда;
 • взаимодействие с другите педагогически специалисти във връзка с постигане на резултати за децата;
 • консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа;
 • участие в изготвяне на плана за подкрепа;
 • участие в прегледа на напредъка на децата със специални образователни потребности;
 • незабавно информиране на дирекция „Социално подпомагане“ /отдел „Закрила на детето“, Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи в случай за дете, което се нуждае от закрила по повод изпълнение на служебните си задалажения, дори и да е обвързано с професионална тайна.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • длъжността „Ресурсен учител“ се заема от лица, придобили висше образование и професионална квалификация „учител“ съгласно т. 10.1, приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности;
 • познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния български език;
 • познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични
 • заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени дарби;
 • познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане,
 • подбор и преценка на полезността на информация от различни източници;
 • познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.
 • познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на децата;
 • отчита особеностите на децата/учениците в групата;
 • подбира и прилага иновативни методи и използва подходящи средства и материали за самоподготовка и при реализиране на възпитателната дейност;
 • съдейства за възпитанието, развитието и изявата на личностния потенциал на всяко дете
 • осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите;
 • приобщава родителите на деца с обучителни трудности или в неравностойно положение за постигането на образователните цели, подкрепя ги и поощрява усилията им за справяне с различни социални проблеми
 1. Изискване за професионален опит: 2 години
 2. Вид правоотношение: С одобреният кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност до 06.2022 година.
 3. Работно време: пълен работен ден – 8 часа по КТ, 25 часа седмично ЗНП
 4. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление в свободен текст до Директора Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;
 • автобиография/ CV;
 • мотивационно писмо;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • декларация за лични данни за съгласие по Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец);
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит -  трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

 Място и срок за подаване на документите:

адрес: гр. Бургас, ул. ул. „Поп Грую“ № 71, от 08.00 ч. до 16.30 ч. до 18.03.2021 г., включително.

Интервю с допуснатите ще се проведе на 23.03.2021 г.

Телефон за контакти: 056/832078 и 056/812078

Лице на контакт: Даниела Атанасова– Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас

Забележка:

1) Списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора ще се изнасят на информационното табло в администрацията на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гр. Бургас,  ул. "Поп Грую" № 71.

2) Всеки кандидат ще бъде уведомен и на посочения от него телефон и/или  имейл адрес относно допускането/недопускането до събеседване, датата и часа на провеждане на събеседването и крайния резултат от извършения подбор за обявената позиция.